Logo

Skontaktuj się z nami

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
Ewa Rymska

General Manager
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa, Polska

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności


Deklaracja o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Na podstawie poniższych uwag można się łatwo zorientować, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające Państwa identyfikację. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych przytoczonej w niniejszym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na naszej stronie internetowej?
Dane na naszej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?
Między innymi zbieramy dane, które są nam przez Państwa podawane. Mogą to być na przykład dane umieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są z kolei automatycznie utrwalane przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są utrwalane automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowań jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do swoich danych?
W każdym momencie mogą Państwo nieodpłatnie otrzymać informację na temat źródła pochodzenia i odbiorców Państwa danych osobowych oraz celu, w jakim są one przechowywane. Mogą Państwo ponadto zażądać sprostowania, blokady lub usunięcia Waszych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności i danych w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych oferentów

W ramach odwiedzin strony internetowej Państwa sposób poruszania się w Internecie może być poddany analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim przy wykorzystaniu plików cookies i tak zwanych programów analitycznych. Państwa sposób poruszania się w Internecie jest z reguły analizowany anonimowo; oznacza to, że analiza sposobu poruszania się w Internecie nie może doprowadzić do identyfikacji Państwa osoby. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiej analizy lub nie dopuścić do jej przeprowadzenia, unikając korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej deklaracji o ochronie danych.
 


2. Uwagi ogólne i wymagane informacje

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją, zapewniamy poufność Państwa danych osobowych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe oznaczają informacje pozwalające na Państwa identyfikację. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane są przez nas zbierane i w jakich celach je wykorzystujemy. Deklaracja wyjaśnia także sposób, w jaki cel ten jest realizowany.

Zwracamy uwagę, że w trakcie przesyłania danych w Internecie (np. pocztą elektroniczną) mogą wystąpić luki w zakresie ochrony danych. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.
 

Informacje o administratorze

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 418 40 00
e-mail: infoimpag.pl


Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko/nazwa, adresy e-mail i inne).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych może być realizowanych wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa na to zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przekazać nam odpowiednią informację e-mailem, bez konieczności zachowania konkretnej formy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Kody SSL i TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ochrony informacji poufnych przesyłanych przez Państwa do nas jako do operatora strony internetowej, na przykład zamówień lub ofert, niniejsza strona stosuje system kodowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki pojawiającym się w Państwa przeglądarce.
Przy aktywnym systemie kodowania SSL lub TLS przesyłane do nas przez Państwa dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Informacja, blokada, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawa mogą Państwo w każdym momencie, nieodpłatnie otrzymać informację o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, źródle ich pochodzenia i odbiorcach, celu ich przetwarzania; mogą Państwo także skorzystać z prawa do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z adresu podanego w stopce redakcyjnej.


Sprzeciw wobec e-maili o treści reklamowej
Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia stopki redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku nadesłania bez zamówienia materiałów reklamowych, na przykład w formie spamu.
 

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych zgodnie z wymaganiami prawa
Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy inspektora ochrony danych.

E-Mail: privacy@impag.com4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies
Strony internetowe stosują częściowo tak zwane cookies. Cookies nie wyrządzają szkód na Państwa serwerze i nie są nośnikami wirusów. Cookies mają na celu zapewnienie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika i by była efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są umieszczane na Państwa serwerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.
Większość stosowanych przez nas cookies stanowią tak zwane „session-cookies”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie internetowej zostają one automatycznie usunięte. Inne cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Dzięki tym cookies możemy przy kolejnej wizycie ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę.

Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o umieszczeniu cookies i akceptowali je tylko w konkretnych przypadkach lub wykluczyli przyjmowanie cookies w określonych bądź we wszystkich przypadkach oraz uruchomili funkcję automatycznego usuwania cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia cookies zakres funkcjonalny niniejszej strony internetowej może zostać ograniczony.

Cookies, które są niezbędne do realizacji komunikacji drogą elektroniczną lub do udostępnienia wymaganych przez Państwa określonych funkcji (np. funkcji „koszyk”), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony prawnie interes w przechowywaniu cookies w celu zapewnienia prawidłowego pod względem technicznym i optymalnego dostępu do swoich usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookies (np. cookies wykorzystywane do analizy poruszania się przez Państwa w sieci), zostaną one specjalnie omówione w niniejszej deklaracji o ochronie danych.


Pliki Server-Log
Operator stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje znajdujące się w tak zwanych plikach Server-Log, które są do nas automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Są to następujące dane:

• typ i wersja przeglądarki
• zastosowany system operacyjny
• referencyjne URL
• nazwa komputera głównego korzystającego z serwera
• godzina zapytania ze strony serwera
• adres IP

Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, zgodnie z którym dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub innych środków podejmowanych przed zawarciem umowy.


Formularz kontaktowy
Jeżeli przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczone w nim dane, łącznie z danymi do kontaktu, są przez nas przechowywane w celu załatwienia zapytania i na wypadek otrzymania dalszych pytań. Danych tych nie udostępniamy innym osobom bez uzyskania od Państwa zgody.

Przetwarzanie danych umieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie wyrażonej na to przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przekazać nam odpowiednią informację e-mailem, bez konieczności zachowania konkretnej formy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane umieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu wezwania nas do ich usunięcia, wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na ich przechowywanie lub ustania celu, dla którego dane te są przechowywane (np. po zakończeniu załatwiania Państwa zapytania). Nie narusza to obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa – w szczególności obowiązujących terminów przechowywania.


5. Narzędzia analizy i reklama


Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje systemu analizy strony internetowej Google Analytics. Oferentem tego systemu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
System Google Analytics korzysta z tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiające przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są generalnie przekazywane do serwera Google w USA i są tam przechowywane.
Przechowywanie cookies Google-Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Operator strony internetowej jest w uzasadniony prawnie sposób zainteresowany analizą korzystania ze strony w celu optymalizacji zarówno swojej oferty na stronach internetowych, jak i własnej reklamy.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej uruchomiliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaje skrócony przez Google przed jego przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przekazywany pełen adres IP i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu przeprowadzenia analizy korzystania przez Państwa z tej strony, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach systemu Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.


Wtyczki do przeglądarki
Przechowywanie cookies można uniemożliwić, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Państwa w pełni z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej może się okazać niemożliwe. Ponadto można zapobiec zapisaniu dla Google wygenerowanych przez cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z adresem IP) i nie dopuścić do ich przetwarzania przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować dostępny pod poniższym linkiem plugin przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Sprzeciw wobec zbierania danych
Można zapobiec zapisaniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. Umieszczony zostanie Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi zapisanie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na niniejszej stronie internetowej: Wyłączenie Google Analytics.
Więcej informacji dotyczących korzystania z danych użytkownika w Google Analytics można uzyskać w deklaracji o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.


Przetwarzanie danych przez podmiot trzeci
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie, a korzystając z Google Analytics, w pełni realizujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich urzędów odpowiedzialnych za ochronę danych.


Cechy demograficzne w Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu mogą być sporządzane raporty dostarczające informacji na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google ukierunkowanej pod względem zainteresowań oraz są uzyskiwane z danych dotyczących osób odwiedzających otrzymanych od innych oferentów. Dane te nie mogą być przyporządkowane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdym momencie wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie Google; można też ogólnie zakazać zapisywania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie „Sprzeciw wobec zbierania danych”.

 

6. Newsletter


Dane dotyczące Newslettera
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać Newsletter oferowany na stronie internetowej, niezbędne jest podanie nam Państwa adresu e-mail oraz innych informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, że są Państwo faktycznie posiadaczem podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie Newslettera. Inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie dla potrzeb wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia zamówienia Newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki Newslettera może być przez Państwa w każdym momencie wycofana, między innymi za pośrednictwem linku "Wypisanie" w Newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Dane zgromadzone u nas w celu otrzymywania Newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się przez Państwa z Newslettera, a po wypowiedzeniu dalszego poboru Newslettera zostaną one przez nas usunięte. Nie dotyczy to danych przechowywanych u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla członków).


MailChimp
Niniejsza strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłki Newslettera. Oferentem tej usługi jest firma Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp jest usługą, przy pomocy której można między innymi organizować i analizować wysyłkę Newslettera. Dane wprowadzane w celu otrzymywania Newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat “EU-US-Privacy-Shield”. “Privacy-Shield” jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania w USA standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych.

Dzięki MailChimp mamy możliwość analizowania naszych kampanii Newsletter. W momencie otwarcia e-maila przesłanego przy pomocy MailChimp plik zawarty w mailu (tak zwany web-beacon) nawiązuje połączenie z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można stwierdzić, czy wiadomość o Newsletterze została otwarta i z jakich ewentualnie linków skorzystano. Ponadto utrwalane są informacje techniczne (np. godzina pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przyporządkowane do konkretnego odbiorcy Newslettera. Mają one wyłącznie umożliwić przeprowadzenie analizy statystycznej odbiorców Newslettera. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszego dostosowania kolejnych Newsletterów do zainteresować odbiorców.
Osoby, które nie życzą sobie analizy MailChimp, muszą odwołać zamówienie Newslettera. W tym celu udostępniamy w każdej wiadomości dotyczącej Newslettera odpowiedni link. Newsletter można też odwołać bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Zgodę tę można w każdym momencie wycofać, odwołując zamówienie Newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Dane zgromadzone u nas w celu otrzymywania Newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się przez Państwa z Newslettera, a po wypowiedzeniu dalszego poboru Newslettera zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Nie dotyczy to danych przechowywanych u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla członków).
Więcej informacji na ten temat można uzyskać, zapoznając się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Z MailChimp zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych, tzw. „Data-Processing-Agreement“, w której zobowiązujemy MailChimp do zapewnienia ochrony danych naszych klientów i do nieudostępniania ich stronom trzecim. Umowa ta jest dostępna do wglądu pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.
 

7. Wtyczki i narzędzia


Czcionki Google
W celu zapewnienia jednolitego kroju pisma niniejsza strona korzysta z tak zwanych Web Fonts - czcionek udostępnianych przez Google. W momencie ściągania strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne czcionki do pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać teksty i kroje pisma.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została pobrana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google gwarantuje zapewnienie jednolitej i odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.
Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, komputer zastosuje standardowy krój pisma.
Szczegółowe informacje dotyczące czcionek Google dostępne są pod linkiem https://developers.google.com/fonts/faq i w deklaracji o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

8. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności

Będziemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w miarę wprowadzania zmian na tej stronie lub z jakiegokolwiek innego uzasadnionego powodu.. Zawsze znajdą Państwo aktualną wersję na tej stronie internetowej.


Z datą: kwiecień 2019 r.
 

 

News