Logo

1. Przegląd ochrony danych

 

Informacje ogólne


Poniższe informacje zapewniają łatwy do nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, należy zapoznać się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą zamieściliśmy w niniejszym dokumencie.

 

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej


Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administratorem")?


Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem")" w niniejszej Polityce prywatności.


W jaki sposób rejestrujemy dane użytkowników?


Gromadzimy dane użytkownika w wyniku udostępnienia nam przez niego swoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego. Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.


Do jakich celów wykorzystujemy dane użytkowników?


Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.


Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?


Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie


Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

 

2. Hosting

 

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

 

Mittwald


Dostawcą jest  Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Allemagne (zwany dalej Mittwald).

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystamy z usług Mittwald na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej wiarygodnym przedstawieniu naszej strony internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Przetwarzanie danych


Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych


Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. W związku z tym traktujemy dane osobowe użytkowników jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem danych")


Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa

Tel: +48 22 418 40 00
E-Mail: info@impag.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Okres przechowywania


O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

 

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej


Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 49 (1)(a) RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 (1) TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) RODO.
Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

 

Wyznaczenie oficera ochrony danych


Wyznaczyliśmy oficera ochrony danych.

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa

Tel: +48 22 418 40 00
E-Mail: privacy@impag.com

 

Informacje o przekazywaniu danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych, oraz o przekazywaniu danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF.


Korzystamy m.in. z narzędzi firm zlokalizowanych w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych, a także z narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są włączone, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w tych krajach. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone, jako bezpieczny kraj trzeci, zasadniczo mają poziom ochrony danych porównywalny z poziomem ochrony danych w UE. Przekazywanie danych do USA jest zatem dozwolone, jeśli odbiorca jest certyfikowany zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje.
Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

 

Odbiorcy danych osobowych


W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe stronom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie danych. 6 (1) (f) RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie tych danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem:

www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail

 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych


Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

 

Prawo do przenoszenia danych


Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie


W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

 

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania


Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania przez użytkownika poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia. 
Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych Osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o witrynie, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

 

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

 

Pliki cookie


Nasze witryny i strony wykorzystują pliki określane w branży jako "pliki cookie". Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich).

Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów).

Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. do funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. 6(1)(f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.
Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

 

Pliki dziennika serwera


Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • typ i wersję używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

 

Formularz kontaktowy


W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przechowywane przez nas w celu obsługi zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie danych, cofnie zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na zapytanie użytkownika). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

 

Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem


Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia żądania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych dalej bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1)(b) RODO, jeśli zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu prośby).
Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

 

Matomo


Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source.

Dzięki Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, kiedy miały miejsce odsłony strony i z jakiego regionu pochodziły. Ponadto gromadzimy różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, przeglądarkę i używany system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Anonimizacja adresów IP


Do analizy za pomocą Matomo używamy anonimizacji IP. Adres IP użytkownika jest skracany przed analizą, dzięki czemu nie można go jednoznacznie przypisać do użytkownika.

 

Hosting


Hostujemy Matomo u następującego zewnętrznego dostawcy:

Friendly GmbH
Werkhofstrasse 5
6052 Hergiswil
Szwajcaria

 

Op out
 

 


Przetwarzanie danych


Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

6. Newsletter

 

Dane newslettera


Jeśli użytkownik chce subskrybować biuletyn oferowany na tej stronie internetowej, będziemy potrzebować od niego adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać ich stronom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera, na przykład klikając link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.
Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub przez dostawcę usługi biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. 

Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 6(1)(f) RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

7. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube z rozszerzoną ochroną danych


Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu.
Niemniej jednak nie oznacza to, że można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube na tej stronie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwia YouTube bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania do jego osobistego profilu. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób.

Zgodnie z art. 6(1)(f) RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności YouTube: policies.google.com/privacy.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem:
www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail 

 

 

Google Fonts (osadzanie lokalne)


Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego korzystania z czcionek na tej stronie.
Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie będzie nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją.

Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć pod tym linkiem:
developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: policies.google.com/privacy.

 

Google reCAPTCHA


Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami użytkowania pod poniższymi linkami: policies.google.com/privacy et policies.google.com/terms.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem:
www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail 

 

8. Dostawcy usług eCommerce i płatności

 

Przetwarzanie danych klientów i umów


Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustalenia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6(1)(b) RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej oraz po upływie wszelkich obowiązujących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych okresów archiwizacji.

 

9. Konferencje audio i wideo online (narzędzia konferencyjne)

 

Przetwarzanie danych


Do komunikacji z naszymi klientami używamy między innymi narzędzi do konferencji online. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji z wykorzystaniem Internetu, jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę danego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas. Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które użytkownik podaje/udostępnia w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (godzinę) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, wersja klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane w ramach narzędzia.

wiadomości, poczta głosowa, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

 

Cel i podstawy prawne


Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 6(1)(f) RODO). W zakresie, w jakim zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem od tej daty.

 

Czas przechowywania


Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów natychmiast po tym, jak użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub powód ich przechowywania przestanie obowiązywać. danych nie ma już zastosowania. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych. narzędzia.

 

Używane narzędzia konferencyjne


Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

 

Zoom


Używamy Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Zoom: zoom.us/en-us/privacy.html.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: zoom.us/de-de/privacy.html.

Przetwarzanie danych
Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

Microsoft Teams


Używamy Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlande. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Przetwarzanie danychZawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

10. Usługi niestandardowe

 

Obsługa danych kandydatów


Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy możliwość przesyłania nam podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza podania o pracę). Poniżej przedstawiamy zakres, cel i sposób wykorzystania danych osobowych zebranych od użytkownika w związku z procesem składania podania o pracę. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

 

Zakres i cel gromadzenia danych


W przypadku przesłania nam podania o pracę będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną powyższego jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (Negocjowanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1)(b) RODO (Ogólne negocjacje umów) oraz - o ile użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6(1)(a) RODO. 6(1)(a) RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę. W ramach naszej firmy dane osobowe użytkownika będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie jego podania o pracę.

Jeśli podanie o pracę zakończy się rekrutacją, przesłane dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

 

Okres archiwizacji danych


Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji).

Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają usunięcie.

 

Przyjęcie do puli kandydatów


Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Przyjęcie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającą procedurą aplikacyjną. Osoba, której to dotyczy, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, pod warunkiem, że nie ma powodów prawnych do ich przechowywania.

 

Zurych, 30.8.2023