Logo

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

§ 1. Informacje ogólne – zakres obowiązywania

 

 1. Firma IMPAG Import GmbH prowadzi działalność wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw; warunki te są wiążące także dla wszystkich przyszłych transakcji zawieranych z klientem.
 2. Nie akceptujemy warunków klienta sprzecznych z niniejszymi warunkami handlowymi lub różniących się od nich, chyba że wyrazimy jednoznacznie na nie zgodę na piśmie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują także w przypadku, gdy przy realizacji przez nas bez zastrzeżeń dostawy na rzecz klienta posiadamy wiedzę, iż warunki handlowe klienta są sprzeczne lub różnią się od niniejszych warunków handlowych.
 3. Wszystkie uzgodnienia dokonane między nami a klientem w celu wykonania niniejszej umowy są zapisane w niniejszej umowie.
 4. Nasze warunki sprzedaży są wiążące wyłącznie dla przedsiębiorstw w rozumieniu § 310 ust. 1 (niemieckiego) kodeksu cywilnego (BGB).

 

§ 2. Oferta – dokumentacja ofertowa

 

 1. Wszystkie oferty sprzedającego nie są ostateczne i wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące lub podają konkretny termin ich przyjęcia. IMPAG może  przyjmować zamówienia i zlecenia w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.
 2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do zdjęć, rysunków, kalkulacji i innych materiałów. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także materiałów pisemnych oznaczonych klauzulą poufności. Przed ich udostępnieniem osobom trzecim klient musi uzyskać od nas zgodę na piśmie.

 

§ 3. Ceny – warunki płatności

 

 1. O ile w potwierdzeniu zlecenia nie określono odmiennych warunków, nasze ceny obowiązują przy odbiorze z zakładu (ex works).
 2. Potrącenie skonta wymaga szczególnego uzgodnienia na piśmie.
 3. O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynikają odrębne uregulowania, cena kupna w wysokości netto (bez potrąceń) jest wymagalna niezwłocznie. W przypadku uzgodnienia w umowie dostaw cząstkowych cena kupna jest wymagalna przy każdej dostawie cząstkowej. Obowiązują ustawowe postanowienia regulujące skutki zwłoki w realizacji płatności.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji dostaw cząstkowych, o ile jest to możliwe do zaakceptowania przez klienta.
 5. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi jedynie w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub zostały przez nas uznane. Klient może wykorzystać przysługujące mu prawo do zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umowy.

 

§ 4. Okres dostawy

 

 1. Podany przez nas okres dostawy rozpoczyna się po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych.
 2. Warunkiem przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie dostawy jest także terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań klienta. Zastrzega się możliwość wniesienia zarzutu niewykonania umowy.
 3. W przypadku zwłoki klienta przy odbiorze lub naruszenia przez niego z własnej winy pozostałych obowiązków w zakresie współdziałania możemy zażądać pokrycia powstałej u nas z tego tytułu szkody i ewentualnych kosztów dodatkowych. Zastrzegamy sobie także prawo do dalszych roszczeń.
 4. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ustępie 3 ryzyko przypadkowej utraty  lub przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu kupna przechodzi na klienta w momencie popadnięcia przed niego w zwłokę w odbiorze lub w zwłokę dłużnika.
 5. Ponosimy także odpowiedzialność cywilną zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, chyba że w wyniku zawinionej przez nas zwłoki w dostawie klientowi przysługuje prawo do stwierdzenia ustania jego interesu w dalszej realizacji umowy. 
 6. Ponosimy ponadto odpowiedzialność cywilną zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, jeżeli zwłoka w realizacji dostawy powstała w wyniku umyślnego lub spowodowanego poważnym zaniedbaniem naruszenia przez nas umowy; odpowiadamy za zawinienie naszego przedstawiciela lub osoby wykonującej zlecenie w naszym imieniu. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji dostawy nie powstała w wyniku umyślnego naruszenia przez nas umowy, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości przewidywalnej typowej szkody.
 7. Odpowiadamy także zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeżeli spowodowana przez nas zwłoka w realizacji dostawy jest wynikiem zawinionego przez nas naruszenia istotnego postanowienia umowy; w takim przypadku nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do wysokości przewidywalnej typowej szkody.
 8. Pozostałe ustawowe roszczenia i prawa klienta pozostają nienaruszone.

 

§ 5. Przejście ryzyka – opakowanie

 

 1. O ile z potwierdzenia przyjęcia zlecenia nie wynika inaczej, dostawy realizowane są „ex works“.
 2. Niezależnie od postanowień niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpG), klient (lub jego klienci) jest odpowiedzialny za właściwe postępowanie, w szczególności za utylizację opakowań (w rozumieniu § 15 VerpG) produktów, które dostarczyliśmy klientowi i które klient musi odebrać zgodnie z VerpG. Dotyczy to również (zgodnie z VerpG) opakowań, które musimy odebrać zgodnie z typem opakowania dostarczonego przez nas klientowi, jednak z ograniczeniem do rodzaju i ilości opakowań dostarczonych przez nas klientowi. Klient jest odpowiedzialny za zobowiązania i koszty wynikające z tego tytułu i jest zobowiązany do zwolnienia nas od odpowiedzialności z tego tytułu. Klient nakłada odpowiednie obowiązki na swoich klientów i zobowiązuje ich do nałożenia odpowiednich obowiązków i ograniczeń na siebie w stosunku do klientów.
 3. Na życzenie klienta możemy objąć transport ochroną ubezpieczeniową; związane z tym koszty pokrywa klient.

 

§ 6. Odpowiedzialność za wady

 

 1. Warunkiem powstania roszczeń klienta z tytułu wad jest prawidłowe spełnienie przez niego spoczywającego na nim określonego w § 377 (niemieckiego) kodeksu handlowego (HGB) obowiązku w zakresie sprawdzenia i zgłoszenia wad.
 2. W przypadku wady przedmiotu kupna jesteśmy zobowiązani, przy wykluczeniu praw klienta do żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, do wykonania zastępczego, o ile na podstawie przepisów ustawowych nie przysługuje nam prawo do odmowy wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze może być, zgodnie z wyborem klienta, zrealizowane poprzez usunięcie wady lub dostawę nowego towaru, o ile zgodnie z przepisami ustawowymi nie przysługuje nam prawo do odmowy realizacji wybranego przez klienta sposobu wykonania zastępczego. W przypadku usuwania wady jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszystkich nakładów niezbędnych do usunięcia wad, w szczególności kosztów transportu, dróg, pracy i materiałów, o ile koszty te nie wzrosły ze względu na fakt, że przedmiot kupna został przeniesiony w inne miejsce niż miejsce wykonania.
 3. W przypadku dwukrotnego niepowodzenia przy podejmowaniu próby wykonania zastępczego klient może według własnego uznania zażądać odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny.
 4. Ponosimy odpowiedzialność cywilną zgodnie z postanowieniami ustawowymi, o ile klient występuje z roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z działania umyślnego lub poważnego zaniedbania, w tym także z działania umyślnego lub poważnego zaniedbania naszych przedstawicieli lub osób wykonujących zlecenie w naszym imieniu. O ile nie obciąża nas umyślne naruszenie postanowień umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości przewidywalnej typowej szkody.
 5. Odpowiadamy zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeżeli w zawiniony sposób naruszymy istotny obowiązek wynikający z umowy; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do wysokości przewidywalnej typowej szkody. Istotny obowiązek wynikający z umowy zachodzi wtedy, gdy naruszenie dotyczy obowiązku, na którego wykonanie klient liczył i również mógł liczyć.
 6. Odpowiedzialność za zawiniony uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona; dotyczy to także obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności producenta za wyrób.
 7. O ile nie dokonano powyżej odmiennych ustaleń, odpowiedzialność cywilna jest wykluczona.
 8. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od daty przejścia ryzyka.

 

§ 7. Całkowita odpowiedzialność cywilna

 

 1. Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą wykraczającą poza zakres przewidziany w § 6, niezależnie od natury prawnej dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawinienia przy zawieraniu umowy, innego naruszenia obowiązków bądź też roszczeń deliktowych o odszkodowanie za szkody rzeczowe zgodnie z § 823 (niemieckiego) kodeksu cywilnego BGB.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności w rozumieniu ust. (1) obowiązuje także w przypadku, gdy w miejsce roszczenia odszkodowawczego klient zamiast świadczenia żąda zwrotu niepotrzebnych nakładów.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności odszkodowawczej obejmuje także osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą wszystkich naszych pracowników, przedstawicieli i osób wykonujących zlecenie w naszym imieniu.

 

§ 8. Zabezpieczenie zastrzeżenia własności

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu kupna, do momentu wpłynięcia wszystkich płatności z tytułu umowy o dostawę. W przypadku naruszenia przez klienta umowy, w szczególności w przypadku zwłoki w realizacji płatności, przysługuje nam prawo do odebrania przedmiotu kupna. Odebranie przez nas przedmiotu kupna stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu kupna możemy go spieniężyć, a uzyskane z tego tytułu wpływy zaliczyć, po potrąceniu stosownych kosztów związanych ze spieniężeniem, na pokrycie należności od klienta.
 2. Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z przedmiotem kupna; w szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia na własny koszt przedmiotu kupna od szkód powstałych w wyniku pożaru, wody i kradzieży, do wysokości wartości nowego przedmiotu.
 3. Klient musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie o wszystkich przypadkach zastawów lub innych ingerencji ze strony osób trzecich, aby umożliwić nam wniesienie pozwu zgodnie z § 771 (niemieckiego) kodeksu postepowania cywilnego (ZPO). W przypadku, gdy klient nie jest w stanie zwrócić nam zgodnie § 771 ZPO sądowych i pozasądowych kosztów związanych z pozwem, ponosi on odpowiedzialność cywilną za powstały z tego tytułu deficyt.
 4. Do momentu wystąpienia określonych w § 8 punkt 1 przesłanek, przy zaistnieniu których przysługuje nam prawo do odbioru przedmiotu kupna, klient może zastrzeżony towar przetwarzać i sprzedawać w ramach prawidłowego obrotu handlowego. Zastawy i przewłaszczenia na zabezpieczenie przedmiotu kupna są niedopuszczalne. Klient już w tym momencie dokonuje cesji wszystkich swoich należności z tytułu odsprzedaży przedmiotu kupna swoim odbiorcom lub osobom trzecim w wysokości naszej należności określonej jako kwota końcowa na fakturze (wraz z podatkiem VAT), niezależnie od tego, czy przedmiot kupna został odsprzedany bez przetwarzania czy po przetworzeniu. Klient do odwołania jest upoważniony do ściągnięcia we własnym imieniu na naszą rzecz odstąpionych nam należności. Nie narusza to naszego prawa do ściągnięcia tych należności we własnym zakresie. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania tych należności dopóki klient realizuje swoje zobowiązania płatnicze z wpływających przychodów, nie popada w zwłokę z płatnością, w szczególności gdy nie został wniesiony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub nie zachodzi powód powstania upadłości. Jednak w przypadku zaistnienia takiej sytuacji możemy zażądać od klienta, aby poinformował nas o odstąpionych należnościach i podmiocie zobowiązanym do ich uiszczenia, przekazał wszystkie dane niezbędne do ich ściągnięcia oraz przekazał związane z tym dokumenty i powiadomił dłużników (osoby trzecie) o cesji.
 5. Przetwarzanie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez klienta jest zawsze dokonywane na naszą rzecz. W przypadku przetwarzania, łączenia lub mieszania towaru zastrzeżonego z innymi nienależącymi do nas przedmiotami nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości przedmiotu kupna (w wysokości kwoty faktury końcowej wraz z podatkiem VAT) w stosunku do wartości innych przetworzonych przedmiotów na dzień ich przetworzenia, połączenia lub zmieszania. Jeżeli w wyniku przetworzenia, połączenia lub zmieszania klient nabywa wyłączne prawo własności do nowej rzeczy, wówczas przekazuje nam, bez konieczności zawierania za każdym razem odrębnej umowy, proporcjonalne prawo współwłasności do nowej rzeczy, którą nieodpłatnie dla nas przechowuje. W stosunku do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia obowiązują ponadto te same ustalenia, które dotyczą przedmiotu kupna dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności.
 6. Przysługujące nam zabezpieczenia zobowiązujemy się zwolnić na żądanie klienta w zakresie, w jakim wartość realizacji naszych zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczonych należności o ponad 10%; wyboru zabezpieczeń do zwolnienia dokonujemy we własnym zakresie.

 

§ 9. Właściwość sądu – miejsce wykonania

 

 1. W przypadku klientów o statusie kupca właściwym sądem jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby; możemy jednak złożyć pozew przeciwko klientowi w sądzie właściwym dla jego siedziby.
 2. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec; wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynikają odrębne uregulowania, nasza siedziba jest miejscem wykonania obustronnych zobowiązań niniejszej umowy.

 

Uwaga

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że IMPAG zgodnie z § 25 (niemieckiej) ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) gromadzi w celu przetwarzania dane zawarte w umowie i zastrzega sobie prawo do udostępniania tych danych osobom trzecim (np. dostawcom, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom przekazującym zabezpieczenia), o ile jest to niezbędne dla wykonania umowy.

21.02.2023

 

Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF)